در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره بیست و یکم خیرین مدرسه ساز بحث و تبادل نظر گردید که مقرر شد با الویت کیفیت بخشی به جشنواره و در نهایت تکریم از خیرین برگزار گردد و جشنواره های خیرین مدرسه ساز شهرستانها توسط روسای محترم آموزش و پرورش با جدیت بیشتری  برگزار گردد .

در ادامه جلسه پیرامون وضعیت پروژه های نیمه تمام خیرین مدرسه ساز که در سال 1397 شروع شده تصمیم بر این شد که نسبت به تأمین اعتبار برای اتمام پروژه ها حد مقدورات تلاش گردد .