نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

سایر کمک ها

شامل  مصالح ساختمانی /تجهیزات آموزشی/ هوشمندسازی / تجهیزات کتابخانه / سایت های کامپیوتری و ... است.

  • سایر کمکها

    سایر کمک ها شامل  مصالح ساختمانی /تجهیزات آموزشی/ هوشمندسازی / تجهیزات کتابخانه / سایت های کامپیوتری و ... است. مطالعه بیشتر