پیام تسلیت به خیّر مدرسه ساز آقای دکتر محمود دل آسایی به مناسبت در گذشت خواهر گرامیشان