نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

پیام تسلیت به خاندان خیّرگرانقدر  مرحوم علی اصغر اعطائی به مناسبت در گذشت برادر گرامیشان