نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

پیام تسلیت به خاندان خیر مدرسه ساز «مرحوم محمد ظهور پرالک » عضو محترم هیئت امناء مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی