پیام تسلیت به خاندان خیّرگرانقدر  مرحوم علی اصغر اعطائی به مناسبت در گذشت برادر گرامیشان