نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

دکتر ناصر قفلی خیر نیک اندیشی که بیش از 20 سال است قدم در راه خیر مدرسه سازی گذاشته وهمچنان در این راه با هدف ایجاد محیطی امن وبهداشتی برای تحصیل فرزندان این مرزو بوم قدم برمی دارد.

 

دکتر ناصر قفلی خیر نیک اندیشی که بیش از 20 سال است قدم در راه خیر مدرسه سازی گذاشته وهمچنان در این راه با هدف ایجاد محیطی امن وبهداشتی برای تحصیل فرزندان این مرزو بوم قدم برمی دارد.

این خیر مدرسه ساز از چگونگی شروع فعالیتش درامرمدرسه سازی می گوید:"ازسال 70 با برادرم تصمیم گرفتیم مقداری از اموالمان را صرف کمک به همنوعان وانجام کار خیر کنیم. در ابتدا تصمیمان بر این بود بیمارستان بسازیم اما وقتی دیدیم دانش آموزان محله قاسم آباد با کمبود فضای آموزشی مواجه اند به گونه ای که ناچارند برای رفتن به مدرسه هرروز کیلومترها راه بروند یا ترک تحصیل کنند، تصمیم گرفتیم در آن محله مدرسه ای برای این بچه ها بسازیم. این گونه شد که اولین مدرسه رابه نام پدر ومادرمان ساختیم."

لذتی که ساخت آن مدرسه داشت باعث شد تا این خیر نیک سرشت در این راه ثابت قدم شود، به شکلی که اکنون پس از گذشت سالیان بسیار از ساخت اولین مدرسه، وی به کمک برادرش مدارس بسیاری در شهرهای مختلف ازجمله بیرجند، مشهد، چابهار، ترکمن، تهران وچند شهر یا روستا بسازد.

دکتر قفلی علاوه بر ساخت مدرسه ومشارکت در آن،اخیراباکمک تعدادی از خیرین در زمینی بزرگ اردوگاهی زیارتی وسیاحتی با48 سوئیت و استخر ی سرپوشیده در شهر مشهد برای دانش آموزان استثنایی در دست احداث دارد که به زودی به اتمام می رسد. وی همچنین کلنگ مدرسه ویژه این کودکان را درهمان شهربرزمین زده است که کارساخت آن به زودی آغاز می شود.

دکتر قفلی تاثیر کار خیر در زندگی اش رااینگونه بیان می کند :"هیچ کاری برتر از مدرسه سازی نیست ،مدرسه سازی عبادتی بزرگ وفرهنگی است که سال ها اجر آن باقی خواهد ماند. بزرگترین تاثیر این کار خیرسلامتی و آرامشم است. من در زندگی هدف داشتم که با ساخت مدرسه به آن رسیده ام واز زندگی ام راضی هستم."

وی در ادامه به افرادی که دوست دارند کاری خیر انجام دهند توصیه می کند :" اشخاص در ساخت مدرسه می توانند حتی با کمک هزینه یک آجرشرکت کنند،چون وقتی به این سمت بیایند لذت کار را چشیده ودر ادامه آن مصمم می شوند."وی همچنین معتقد است :خیرین نه تنها در ساخت مدرسه حضور داشته باشند بلکه باید در جبران کمبودها هم تلاش کنند. داشتن تمامی امکانات وتجهیزات درهرمدرسه ای حق تمامی دانش آموزان است.

معمولا افرادخیر بخصوص خیرین مدرسه ساز کمک به دیگران را وظیفه خود درقبال ثروتی که خداوند به آنها داده می دانند. دکتر قفلی با اشاره به این موضوع می افزاید:"ما برای دل خودمان کار می کنیم، نه برای تقدیر وتشکر، همواره درزندگی پاداش این امرخیر را  دیده ایم. داشتن مدرسه ای مناسب حق آینده سازان این مرز وبوم است. آینده کشور باید به دست افرادی بافرهنگ وتحصیل کرده اداره شود. ایجادمدرسه مناسب باعث می شود تا در آینده نیاز کشور به بیگانگان کم شود."

 

  • دکتر قفلی خیر مدرسه ساز

    دکتر ناصر قفلی خیر نیک اندیشی که بیش از 20 سال است قدم در راه خیر مدرسه سازی گذاشته وهمچنان در این راه با هدف ایجاد محیطی امن وبهداشتی برای تحصیل فرزندان این مرزو بوم قدم برمی دارد.   مطالعه بیشتر