نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

بهره برداری از یک دبیرستان خیر ساز در روستای فریزی منطقه تبادکان مشهد