بهره برداری از دبیرستان 12 کلاسه امام حسین (ع) ویژه اتباع خارجی در حاشیه شهر مشهد آغاز شد .