نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

برگزاری  جلسه  هیأت امنای  مجمع  خیرین  مدرسه ساز  خراسان رضو ی