بانک ملی مرکزی مشهد: 0106985483002

شماره کارت مجازی بانک ملی :6037991899664019

بانک سپه شعبه ی جنت: 3450/73