اعضای هیأت مدیره

 دکتر سید جواد حسینی

دکتر سید جواد حسینی

عضوانتصابی

هدایت الله هاشمی نسب

مهندس هدایت الله هاشمی نسب

عضو انتصابی

غلامعلی رأفتی

غلامعلی رأفتی

سوم رئیس هیأت مدیره

دکتر اکبر فلاح رستگار

دکتر اکبر فلاح رستگار

نایب رئیس

محمد حسین علیزاده

محمد حسین علیزاده

مدیر عامل

سعید اردکانی

سعید اردکانی

ششم خزانه دار

دکتر ناصر قفلی

دکتر ناصر قفلی

عضو اصلی

مهدی ترک زاده

مهدی ترک زاده

عضو اصلی

دکتر عبدالرضا حسینی نسب

دکتر عبدالرضا حسینی نسب

عضو اصلی

علی باقرزاده

علی باقرزاده

عضو اصلی

دکتر محمد رضا توکلی زاده

دکتر محمد رضا توکلی زاده

عضو علی البدل

جواد مهدی زاده نیا

جواد مهدی زاده نیا

عضو علی البدل

دکتر مظلوم نژاد

دکتر مظلوم نژاد

بازرس اصلی

ناهید امینی

خانم ناهید امینی

بازرس اصلی

محمد بخشی فر

محمد بخشی فر

بازرس علی البدل

دکتر واحد

دکتر واحد

بازرس علی البدل

Color Style

+ unlimited colors with colorpicker.