حساب های خیرین مدرسه ساز

  •  

    بانک ملی مرکزی مشهد: 0106985483002

    شماره کارت مجازی بانک ملی :6037991899664019

    بانک سپه شعبه ی جنت: 3450/73